Statut Fundacji Nowy Azymut – wersja pierwsza

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „NOWY AZYMUT”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Katarzynę Gorzeńską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Paweł Błaszczak, Robert Błaszczak, Rafał Gąsiewski, przy ulicy Długiej 31 w Warszawie.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
4. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Fundacja w kontaktach zagranicznych w celach informacyjnych i promocyjnych może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 3

Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 4

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

§ 5

Fundacja powołana została w celach:

1. prowadzenia działalności wychowawczej i aktywizacji sportowej i zawodowej dzieci
i młodzieży w oparciu o wzorce etykiety żeglarskiej i etyki sportowej i rekreacyjnej, oraz zaangażowania społecznego, szczególnie dzieci i młodzieży z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wychowawców i opiekunów,
2. integracji ze społeczeństwem dzieci i młodzieży z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych,
3. pomoc wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych w usamodzielnianiu się,
4. propagowania i promocji żeglarstwa, wspinaczki skałkowej oraz innych sportów i rekreacji,
5. prowadzenia i propagowania wśród dzieci i młodzieży działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju, kształtowania charakterów, umiejętności pokonywania własnych słabości, rozwijania aktywności, właściwych postaw oraz wrażliwości społecznej,
6. działalności na rzecz wypracowania programów edukacyjnych do stosowania w warunkach ekstremalnych, spotykanych w sportach krzewionych przez Fundację,
7. upowszechniania wiedzy i niesienia pomocy osobom i instytucjom zainteresowanych wdrażaniem systemu edukacji żeglarskiej, sportowej i rekreacyjnej,
8. prowadzenia działalności edukacyjnej w warunkach rejsów żeglarskich i ośrodków żeglarskich oraz innych obozów sportowych i rekreacyjnych,
9. działalności na rzecz budowy i eksploatacji jachtów oraz innych sprzętów sportowych
i rekreacyjnych, dla celów oświatowo-wychowawczych,
10. organizacji obozów turystycznych,
11. prowadzenia działalności oświatowej i kulturalnej.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie, finansowanie, dofinansowywanie działań edukacyjnych, turystycznych, związanych z kulturą fizyczną i zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży w ramach idei wychowania żeglarskiego, a w szczególności obozów i rejsów żeglarskich, szkoleń żeglarskich, regat, rejsów morskich i wakacji pod żaglami dla dzieci i młodzieży;
2. organizowanie, finansowanie, dofinansowywanie oraz wspieranie wyjazdów dzieci
i młodzieży na kolonie, obozy, zimowiska oraz na inne formy wypoczynku;
3. organizowanie, finansowanie, dofinansowywanie wycieczek, imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych;
4. pomoc w organizacji budowy lub kupna jachtów i ich nie dochodową eksploatację dla szkolnictwa niezwiązanego z gospodarką morską;
5. prowadzenie niedochodowej działalności informacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej i reklamowej;
6. organizowanie niedochodowych spotkań i imprez publicznych, koncertów, konkursów, konferencji, kursów i seminariów;
7. współpraca z organami władzy państwowej i lokalnej, organizacjami państwowymi
i społecznymi, których działania zbieżne są z celami.

§ 7

Dla realizacji swoich celów Fundacja może zawierać umowy z polskimi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi oraz z podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może również pomagać polskim i zagranicznym osobom fizycznym i prawnym, oraz podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej, których działania zbieżne są z celami Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 500,- PLN (pięćset złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 9

Majątek Fundacji może pochodzić z:

1. darowizn, sponsoringu, spadków i zapisów;
2. dotacji i subwencji oraz grantów;
3. wpływów z aukcji, zbiórek i loterii (w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych);
4. wpływów z imprez artystyczno-rozrywkowych oraz sportowych;
5. dochodów z majątku Fundacji;
6. odsetek bankowych, udziałów, lokat;
7. pożyczek i kredytów bankowych lub prywatnych.

§ 10

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 11

W przypadku organizowania przedsięwzięć przez Fundację, członkowie Rady i Zarządu mają prawo zatrudniać się i pełnić funkcje zgodne z ich kwalifikacjami i uprawnieniami, za co przysługuje im wynagrodzenie.

§ 12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 13

Osoby fizyczne lub prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji mogą uzyskać tytuł sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.

Władze Fundacji

§ 14
Władzami Fundacji są:

1. Rada Fundacji zwana dalej Radą,
2. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem,
3. Forum Fundacji składające się ze wszystkich członków Rady i Zarządu, zwane dalej Forum.

Fundator

§ 15

1. W ramach działalności Fundacji, Fundator podejmuje następujące decyzje:

a. powołanie pierwszej Rady i pierwszego Zarządu,
b. uzupełnianie składu Rady, w przypadku braku minimalnej liczby członków Rady,
c. wskazywanie kandydatów na członków Rady i członków Zarządu,
d. udzielanie zgody na zmianę statutu Fundacji,
e. udzielanie zgody na połączenie Fundacji z inną fundacją,
f. udzielanie zgody na likwidację Fundacji,
g. udzielanie zgody na podpisywanie umów, których kwota przekracza wartość 100 000 zł (sto tysięcy złotych).

2. W przypadku powstania przyczyn wyłączających możliwość działania Fundatora, które uniemożliwiają wykonywanie przez niego statutowych uprawnień, jego wszelkie prawa przejmuje jedna osoba, wskazana przez krąg spadkobierców Fundatora.

3. Do przyczyny, o których mowa w ust. 2 należą:

a. śmierć Fundatora,
b. zaginięcie Fundatora,
c. utrata zdolności do czynności prawnych Fundatora,
d. inne przyczyny wyłączające możliwość działania Fundatora.

Rada Fundacji

§ 16

1. Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji
2. Rada składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada wraz z Fundatorem.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
5. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, lub
w przypadku:

a. śmierci członka Rady,
b. zaginięcia członka Rady,
c. utraty zdolności do czynności prawnych członka Rady,
d. innych przyczyn wyłączających możliwość działania członka Rady.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie.
7. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu, członkostwo takiej osoby
w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.
8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje
i przewodniczy zebraniom Rady.
9. Z tytułu pełnienia funkcji w Radzie, Członek Rady może otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie. O przyznaniu wynagrodzenia i o wysokości wynagrodzenia decyduje Fundator na podstawie art. 8 pkt 8 ustawy z dn. 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. 2000 Nr 26 poz. 306 z późn. zm.)

§ 17

Do zadań Rady należy:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola jej stanu majątkowego,
c. ocena pracy Zarządu, zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
e. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
f. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
g. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 18

1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej dwa razy w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
5. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
6. Głosowania Rady Fundacji są jawne.
7. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz w przypadku podejmowania uchwały
o zawieszeniu członka Zarządu lub całego Zarządu.
8. Posiedzenia Rady są protokołowane i podpisywane przez wszystkich obecnych na zebraniu członków Rady.
9. Oryginały protokołów z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 19

1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych przez Radę Fundacji. Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator. Fundator z mocy statutu wchodzi w skład Zarządu.
2. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu, z kandydatów wskazanych przez Zarząd.
3. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady. Fundator nie może być
w ten sposób pozbawiony członkostwa w zarządzie Fundacji.

§ 20

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy:
a. kierowanie bieżąca działalnością Fundacji;
b. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
c. opracowywanie i przedstawianie Radzie Fundacji sprawozdania ze swej działalności
po zakończeniu roku obrotowego,
d. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
e. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
f. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów;
g. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
h. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równowagi głosów za i przeciw,
o wyniku głosowania decyduje Prezes.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd działa zgodnie z regulaminem przyjętym przez Zarząd zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Statutu.
7. Prezes samodzielnie jest upoważniony do składania oświadczeń woli i reprezentowania Fundacji, oraz do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Fundacji.
8. Dwaj członkowie Zarządu, działając wspólnie, są upoważnieni do składania oświadczeń woli i reprezentowania Fundacji, oraz do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Fundacji.
9. Działaniami Zarządu kieruje Prezes. Prezes, jako najwyższy rangą członek Zarządu, przewodniczy wszystkim posiedzeniom Zarządu Fundacji. Prezes składa Zarządowi sprawozdania ze wszystkich kwestii, o jakich posiada wiedzę i które mogą mieć wpływ
na działalność Fundacji.
10. Posiedzenia Zarządu zwoływane są zależnie od potrzeb, ale nie rzadziej niż 3 (trzy) razy
w roku.
11. Posiedzenia Zarządu są protokołowane i podpisywane przez wszystkich obecnych
na zebraniu członków Zarządu.
12. Oryginały protokołów z posiedzeń Zarządu przechowywane są w siedzibie Fundacji.
§ 21

Wszystkie organa Fundacji mają obowiązek współpracować ze sobą i na wzajemne wezwanie przedstawiać sprawozdania we wszystkich kwestiach mających wpływ na funkcjonowanie Fundacji.

Postanowienia końcowe

§ 22

Zmian w statucie dokonuje Rada za zgodą Zarządu. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów,
dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.

§ 23

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel fundacji.
§ 24

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają
w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 25

1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje Fundator.

§ 26

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Forum w drodze głosowania jawnego, przy większości 2/3 głosów.
§ 27

W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji, ale jeszcze przed rozpoczęciem likwidacji Fundacji, Zarząd podejmuje drogą uchwały decyzję, do której organizacji działającej na terenie RP i mającej zbliżone cele, przeznaczyć środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Fundator
Katarzyna Gorzeńska